เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

person

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 275802

นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

person

ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี