เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ผอ เขต

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : 

รองอุ้ม 3 

นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 รองบุญส่ง

ดร.บุญส่ง โซยรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail :