เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ดาวโหลด