เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Secondary Educational Service Area Office Kanchanaburi

ประกาศตั้งเมื่อ : 28 มกราคม 2564

ตั้งอยู่ที่ : โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

อักษรย่อ : สพม.กจ.

รหัสพยัญชนะ : ศธ

เลขประจำส่วนราชการ : 04292

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรตที่ 21 สู่นวัตกรรมการศึกษา

พันธกิจ : 1.ด้านการบริหาร  2. ด้านครู  3. นักเรียน