เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ เซเว่น อยู่ไหน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เจ้าของผลงาน นางสาววราภรณ์ คำลอย ตำแหน่งครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ