เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

Orange and Black Abstract Visual Arts Class Education Presentation

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : เรื่อง ทบทวนอัตราส่วนตรีโกณมิติ

เจ้าของผลงาน : นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา