เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกเซลล์ ปก

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาววรกาญจน์  นิรัติศัยดีสกุล ตำแหน่ง ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี