เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Picture1

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : Prefix and Suffix  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวนฤชล สุขนิธิยา ตำแหน่ง : ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน : นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์