เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

คลื่นน้ำพิชิต O NET

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : คลื่นน้ำพิชิต O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : คุณครู ดร.จำเนียร นิลพวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ครูจำเนียร นิลพวง