เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกคลิป

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวโยธกาญจน์  ด้วงปลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์