เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Image6

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้..วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวพุทธวรรณ มงคล ตำแหน่ง ครู