เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

napha

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดีต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ร่วมถึงสามารถวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของงานด้วยเครื่องมือในการวางแผนการทำงานอย่างกระดานคับบัง (Kanban Board) หรือ โปรแกรม Trello