เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก

ชื่อกิจกรรม : Linking verbs สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นายปราโมทย์  พุ่มเกิด ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ชื่อกิจกรรม : Linking verbs สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นายปราโมทย์  พุ่มเกิด ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี