เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

terrarium สวนสวยในแก้วใส

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : สวนสวยในแก้วใส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาววศินี  ไชยยะ  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

คลิปวีดีโอการสอน

วิธีทำสวนสวยในแก้วใส