เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เมฆ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง องค์ประกอบของอากาศ

วิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้น ม.5

ครูผู้สอน ประภาส สุขสุทธิ์

โีงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม