เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

00 หน้าปก

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวภัทราวดี สุภาพิน ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก