เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

อาชีพที่อยู่

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : อาชีพที่อยู่รอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เจ้าของผลงาน :นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนะแนว โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม