เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

kook

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : สารละลาย (องค์ประกอบของสารละลาย)     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางอาริสา  ทิแพง  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี