เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 10903567

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นายดำรงค์ มะโนเสริฐ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา