เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

IMG 1909

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : วรรณศิลป์แห่งจินตนาการ เล่าขานพระอภัยมณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวอัญชลี  โชคสมกิจ

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์