เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก600.400 01 01

 ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การเพลาะไม้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เจ้าของผลงาน : นายนพพล  ใจดี    ตําแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ โรงเรียน ห้วยกระเจาพิทยาคม