เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Header
ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : When we grow up : Vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : ครูณัฐณิชา กาญจนสินธุ์ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์