เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกประวัติแบดมินตัน EP.1

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบทมินตัน

วิชา พลศึกษา (Physical Education) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม