เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Untitled 1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : เสียงในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน :นางสาวจุไรรัตน์  ปทุมสูติ  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม