เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกคลิปอาร์ม

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  :  ว่ายน้ำ (ท่ากรรเชียง)     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน  : นายจักรกฤษณ์  แก้วกันดา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา