เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Retro Brainstorm Presentation1

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : “ลักษณะวรรณคดี สมัยสุโขทัย”

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
เจ้าของผลงาน : นางสาวทิวารัตน์ ไข่คำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย