เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสอนออนไลน์

เรื่อง เข้าใจ "สังคมชมพูทวีป" และหลักคิดการเห็นคุณค่าของสิทธิมนุษยชน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4