เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

งานนำเสนอ1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : พุทธประวัติและชาดก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายธรรมจักร นิลรักษา ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา