เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สงครามโลก 7

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์