เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

1B6E2AA1 3299 482E 9B14 CFDF8CF5637B

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ  สำแดง  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม