เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สงครามโลก 3

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : สงครามโลกบ้านฉัน @กาญจนบุรี 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : ครูไอลดา   เทียมทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์