เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

smp710149

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ภาษานาฏศิลป์  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เจ้าขอผลงาน : นางสาวศิรินารถ เหลืองสด ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์