เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : เรื่องการเขียนหน้าพระหน้านางในจิตกรรมไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นายชาญชัย คูณทา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุถัมภ์


 2021 06 30 1