เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกกก

กิจกรรมการเรียนรู้: การออกเสียงภาษาจีน (拼音)   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี