เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

นายณัฐปกรณ์ บุญบรรลุ

" style="width:100%; height:300px;" frameborder="1"/>
 

S 23789575

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การฝึกทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายณัฐปกรณ์  บุญบรรลุ  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี