เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง  สำหรับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางวิเรืองรัตน์  แก้วกอง  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา