เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก การหาเลขออกซิเดชัน I เคมี ม.5 เล่ม 4

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การหาเลขออกซิเดชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประชามงคล