เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

S 23789575

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การฝึกทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน

เจ้าของผลงาน : นายณัฐปกรณ์  บุญบรลุ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

เซปักตะกร้อ