เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

งานนำเสนอ1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัยรุ่น

เจ้าของผลงาน : นายภาคภูมิ เครือแก้ว ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง