เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 409684

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การจำแนกชนิดของคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวนรรฐชพร เจริญจาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์