เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Snapshot 2

บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง "ประโยค"

จัดทำโดย

นางสาวสรยา เมฆมังกร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี