เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 3047428

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : "พุทธประวัติผ่านปางพระพุทธรูป"

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เจ้าของผลงาน : นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม