เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกหลักธรรมนำความสุข

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : หลักธรรมนำความสุข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เจ้าของผลงาน : นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนประชามงคล