เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

236507.jpg

รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจเข้า หายใจออก

ครูประภาพร ทะลาสี

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์การเป็นฐาน