เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 3784709

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอบายมุข 6

นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี