เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

cover3

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : รู้จักกับ Scratch สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาววิลาวัลย์  พลศรี  ตำแหน่ง ครู

---- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ----