เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สอนนับเลขภาษาจีนน่าปก

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ตัวเลขภาษาจีน  一二三  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวชมพูนุช  ดวงแก้ว   ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม