เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

ปกโครโมโซม

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : โครโมโซมน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวกัลยา  อุ่นภักดิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนประชามงคล