เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

มาแก้ปัญหากันเถอะ ปก

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : มาแก้ปัญหากันเถอะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ