เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

 

เรียนรู้พุทธประวัติ

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : เรียนรู้พุทธประวัติ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน: นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม  ตำแหน่ง  ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม