เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

รีวิว ทิพย์                                      ชื่อกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม The Dendrobium Orchid  Hybrid                                                                                               

                                                                                              ทิพย์สุดา ประดาสุข เจ้าของผลงาน นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง